Flow Time gebruiksvoorwaarden

Flow Time gebruiksvoorwaarden

A. Onze Voorwaarden

1. Deze Voorwaarden leggen uit hoe u deze applicatie (App), die door ons wordt verstrekt op een abonnementsbasis, mag gebruiken.

2. Verwijzingen in deze Voorwaarden naar de App omvatten de volgende websites en alle bijbehorende sub domeinen en webpagina’s: ccapp.nl, flow-time. app

3. Lees deze Voorwaarden aandachtig door voordat u de app gebruikt.

4. Door de App te openen of te gebruiken of anderszins uw toestemming te geven, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en de documenten waarnaar in deze wordt verwezen.

5. Als u niet instemt met of akkoord gaat met een van deze Voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruiken van de App.

6. Als je vragen hebt over de app, neem dan contact met ons op via:
e-mail: [email protected], of
telefoon: +31 348 493000

7. Telefonische vragen zullen op de volgende tijdstippen worden beantwoord:
Maandag – Vrijdag/ 08:30 – 17:00.

8. We kunnen telefoongesprekken voor kwaliteits- en opleidingsdoeleinden opnemen.

9. Definities:

Inhoud
betekent tekst, afbeeldingen, video, audio of andere multimedia-inhoud, software of andere informatie of materiaal dat is verzonden naar of in de App;

Voorwaarden
betekent deze Gebruiksvoorwaarden en kunnen van tijd tot tijd bijgewerkt worden;

Intellectuele eigendomsrechten
betekent rechten zoals auteursrecht, handelsmerken, domeinnamen, ontwerprechten, databankrechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook, ongeacht of deze al dan niet geregistreerd of ongeregistreerde zijn (waar ook ter wereld);

Ongewenste Indiening
heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in het gedeelte “Informatie indienen bij de app”;

Privacy beleid
betekent het beleid (https://flow-time.app/nl/privacyverklaring), dat bepaalt hoe wij persoonsgegevens verwerken die van u worden verzameld;

App
Met behulp van de Flow Time-methode schaduwen zorgverleners elkaar op het werk. Met behulp van de applicatie, zal de volger de activiteiten van de geschaduwde collega registreren. Ze zullen eerst een meet profiel selecteren dat overeenkomt met hun werkproces. Naast activiteiten registreert de volger onderbrekingen, verspillingen en relevante waarnemingen. Na het voltooien van de meting zullen de resultaten onmiddellijk beschikbaar zijn in de applicatie.

Wij, ons of onze
betekent CC APP BV (ondernemingsnummer KvK 60497971) (BTW nummer NL853936626B01) waarvan de statutaire zetel gevestigd is:

CC App
Houttuinlaan 14
3447 GM Woerden
Nederland

Verwijzingen naar ons in deze Voorwaarden omvatten ook alle groepsmaatschappijen die we van tijd tot tijd kunnen hebben.

U of uw
betekent de persoon die de App of de Inhoud ervan gebruikt.

10. Uw gebruik van de App betekent dat u ook moet voldoen (indien van toepassing) met ons Privacy beleid.

11. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen, iets aan toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de App na het plaatsen van wijzigingen zal betekenen dat u akkoord gaat met de wijzigingen.

BDe App gebruiken 

1. De App is alleen voor commercieel en niet-exclusief gebruik. Zolang u zich aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt, verleent CC APP BV u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en commercieel beperkt privilege om de App te gebruiken

2. U mag geen “pagina-Scraper”, “robot”, “Spider”, “Deep-link” of ander automatisch apparaat, programma, algoritme of methodologie, of een soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces gebruiken, om toegang te krijgen, te kopiëren, te verwerven of te monitoren op enig deel van de App, of op enigerlei wijze te reproduceren of het omzeilen van de navigatiestructuur of presentatie van de App of enige Inhoud, om materiaal, documenten of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk via de App beschikbaar is gesteld.

3. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot enig onderdeel of functie van de App, of andere systemen of netwerken die zijn verbonden met de App of een van onze servers, of tot een van de diensten die worden aangeboden in of via de App, door wachtwoord “Mining” , hacking of via andere onrechtmatige middelen.

4. U mag de kwetsbaarheid van de App of een netwerk dat is verbonden met de App niet scannen, onderzoeken of testen, noch de beveiligings- of authenticatiemaatregelen in de App of een netwerk dat is verbonden met de App schenden.

5. U mag niet een “reverse-lookup” uitvoeren, traceren of proberen om informatie te traceren over enige andere gebruiker of bezoeker van de App, of enige andere klant van ons, naar de bron, of de App te bewerken of enige dienst of informatie die beschikbaar of aangeboden wordt door of via de App , op enigerlei wijze waar het doel is om informatie te onthullen, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijke identificatie of informatie, anders dan uw eigen informatie, zoals bepaald door de App.

6. U stemt ermee in dat u geen actie onderneemt die een onredelijke of onevenredig grote belasting oplegt aan de infrastructuur van de App of onze systemen of netwerken, of aan systemen of netwerken die zijn verbonden met de App.

7. U stemt ermee in geen apparaat, software of routine te gebruiken om de juiste werking van de App of een transactie op de App te verstoren of proberen te verstoren, of met het gebruik van de App door anderen.

8. U mag geen headers vervalsen of andere identificaties manipuleren om de oorsprong te verhullen van een bericht of overdracht die u naar ons verstuurt in of via de App of een dienst die in of via de App wordt aangeboden. U mag niet pretenderen dat u iemand anders vertegenwoordigt, of zich voordoen als een andere persoon of entiteit.

9. U mag de App of Inhoud niet gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze Gebruiksvoorwaarden, of om de uitvoering te vragen van illegale activiteiten of andere activiteiten die inbreuk maken op onze rechten of die van anderen.

10. De App is alleen bedoeld voor gebruik door mensen die er binnen de EU toegang tot hebben. Als u ervoor kiest om de App te gebruiken vanaf locaties buiten de EU, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving waar deze van toepassing zijn.

11. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor:
(a) alle kosten en uitgaven die u oploopt met betrekking tot uw gebruik van de App; en
(b) uw wachtwoord en andere accountgegevens vertrouwelijk houden.

12. Wij proberen de App zo toegankelijk mogelijk te maken. Als u problemen ondervindt met het gebruik van de App, neem dan contact met ons op via [email protected]

13. We kunnen uw toegang tot de App voorkomen of opschorten als u niet voldoet aan een deel van deze Voorwaarden, enige voorwaarden of beleid waarnaar ze verwijzen of toepasselijke wetgeving.

C. Eigendom, gebruik en intellectuele eigendomsrechten

Deze App en alle intellectuele eigendomsrechten daarin, inclusief maar niet beperkt tot Inhoud, zijn eigendom van ons, onze licentiegevers of beide (indien van toepassing). Wij en onze licentiegevers behouden al onze en hun rechten in elk intellectueel eigendom in verband met deze Voorwaarden. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij en zij eigenaren van hen blijven en vrij zijn om ze te gebruiken zoals wij en zij dit passend vinden.

Niets in deze Voorwaarden verleent u wettelijke rechten op de App anders dan nodig is om u in staat te stellen de App rechtmatig te benaderen zoals beoogd en geautoriseerd door ons. U stemt ermee in om kennisgevingen op de App niet aan te passen, te omzeilen of te verwijderen (met inbegrip van kennisgevingen inzake intellectuele eigendom) en in het bijzonder in digitale rechten of andere beveiligingstechnologie die is ingebed of opgenomen in de App.

Handelsmerken:

Handelsmerken-CCapp-FlowTime

Andere handelsmerken en handelsnamen kunnen ook in deze App worden gebruikt. Het gebruik van handelsmerken door u in de App is ten strengste verboden, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft.

D. Het indienen van informatie in App

1. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de App veilig is, kunnen we de beveiliging van alle informatie die u aan ons verstrekt niet garanderen. Wij kunnen dus niet garanderen dat het vertrouwelijk blijft. Daarom mag u geen informatie die u als vertrouwelijk, commercieel gevoelige of waardevol aanmerkt in de App indienen.

E. Nauwkeurigheid van informatie en beschikbaarheid van de App

1. Hoewel we ervoor proberen te zorgen dat de App correct, actueel en vrij van bugs is, kunnen we niet garanderen dat dit zo zal zijn. Bovendien kunnen we niet garanderen dat de App geschikt is voor welk doel dan ook. Het vertrouwen dat u op de informatie op deze App plaatst is op eigen risico.

2. We kunnen de werking van de App op elk moment opschorten of beëindigen.

3. De Inhoud wordt alleen verstrekt voor algemene informatiedoeleinden en om u te informeren over functies en diensten die mogelijk interessant zijn. Het is geen technisch, financieel of juridisch advies of enige andere vorm van advies en mag niet worden gebruikt voor enige doeleinden.

4. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de App beschikbaar is voor uw gebruik, beloven we niet dat de App te allen tijde beschikbaar is, noch beloven we het ononderbroken gebruik door u van de App.

F. Beperking van onze aansprakelijkheid 

Met uitzondering van enige juridische verantwoordelijkheid die we niet in de wet kunnen uitsluiten (zoals voor overlijden of persoonlijk letsel), zijn wij wettelijk niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen. Deze uitsluiting omvat, maar is niet beperkt tot:

(a) verliezen die: 

  1. niet voorzienbaar waren aan u en ons toen deze voorwaarden werden gevormd; of 
  2. die niet zijn veroorzaakt door een schending van onze kant

(b) bedrijfsverliezen; en 

(c) verliezen aan niet-consumenten. 

G. Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige schending van deze Voorwaarden veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere industriële geschillen; uitsplitsing van systemen of netwerktoegang; of overstroming, brand, explosie of ongeval.

H. Rechten van derden 

Niemand anders dan een partij in deze Voorwaarden heeft het recht om een van deze Voorwaarden af te dwingen.

I. Geschillen 

1. We zullen proberen om eventuele geschillen met u snel en efficiënt op te lossen.

2. Als u ontevreden bent over ons, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. 

3. Als u en wij een geschil niet kunnen oplossen via onze procedure voor klachtenafhandeling, zullen wij: 

(a) u laten weten dat we het geschil niet met u kunnen beslechten; en
(b) de noodzaak overwegen van een Alternatieve Geschillenbeslechting en geven u, indien nodig, informatie over een Alternatieve Geschillenbeslechtingsleverancier die wij gepast achten om uw klacht te behandelen. 

4. Indien u gerechtelijke procedures wenst te nemen, zullen de relevante rechtbanken van Nederland exclusief bevoegd zijn met betrekking tot deze Voorwaarden. 

5. De relevante Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze Voorwaarden. 

Download PDF