Website Gebruiksvoorwaarden

Website Gebruiksvoorwaarden

A. Onze Voorwaarden

1. In deze Voorwaarden wordt uitgelegd hoe u deze website (de Site) mag gebruiken, welke door ons kosteloos wordt verstrekt.

2. Verwijzingen in deze Voorwaarden naar de Site omvatten de volgende websites en alle bijbehorende sub domeinen en webpagina’s:
ccapp.nl, flow-time. app

3. Lees deze Voorwaarden aandachtig door voordat u de Site gebruikt.

4. Door de Site te openen of te gebruiken of anderszins uw toestemming te geven, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en de documenten waarnaar hierin wordt verwezen.

5. Als u het niet eens bent met of akkoord gaat met een van deze Voorwaarden, moet u het gebruik van de Site onmiddellijk stopzetten.

6. Als u vragen heeft over de Site, neem dan contact met ons op via:
e-mail: [email protected], of
telefoon: +31- 348 493000

7. Telefonische vragen zullen op de volgende tijdstippen worden beantwoord: MaandagVrijdag/ 08:30 -17:00

8. We kunnen telefoongesprekken voor kwaliteits- en opleidingsdoeleinden opnemen.

9. Definities:

Inhoud
betekent tekst, afbeeldingen, video, audio of andere multimedia-inhoud, software of andere informatie of materiaal dat wordt verzonden naar of op de Site;

Voorwaarden
betekent deze gebruiksvoorwaarden en worden van tijd tot tijd bijgewerkt;

Intellectuele eigendomsrechten
betekent rechten zoals auteursrecht, handelsmerken, domeinnamen, ontwerprechten, databankrechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook, ongeacht of deze al dan niet geregistreerd of ongeregistreerde zijn (waar ook ter wereld);

Ongewenste Indiening
heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in het gedeelte “informatie verstrekken op de site”;

Cookie beleid
betekent het beleid (https://flow-time.app/privacy/), dat bepaalt hoe we cookies gebruiken op de Site;

Privacy beleid
betekent het beleid (https://flow-time.app/privacy/), dat bepaalt hoe wij persoonsgegevens verwerken die van u worden verzameld;

Site
heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in punt 1;

Wij, ons of onze
betekent CC APP BV (ondernemingsnummer KvK 60497971) (BTW nummer NL853936626B01) waarvan de statutaire zetel zich bevind in:

CC App
Houttuinlaan 14
3447 GM Woerden
Nederland

Verwijzingen naar ons in deze Voorwaarden omvatten ook alle groepsmaatschappijen die we van tijd tot tijd kunnen hebben.

U of uw
betekent de persoon die de Site of de Inhoud ervan benaderd of gebruikt.

10. Uw gebruik van de Site betekent dat u ook moet instemmen (indien van toepassing) met:
ons privacy beleid/ ons Cookie beleid

11. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen, iets aan toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de Site na het plaatsen van wijzigingen zal betekenen dat u akkoord gaat met de wijzigingen.

B. De Site gebruiken 

1. De Site is uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel en niet-exclusief gebruik. Zolang u zich aan deze Gebruiksvoorwaarden houdt, verleent CC APP BV u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-commercieel beperkt recht om de Site te gebruiken.

2. U mag geen “Pagina-Scraper“, “Robot”, “Spider”, “Deep-link” of ander automatisch apparaat, programma, algoritme of methodologie, of een soortgelijk of gelijkwaardig handmatig proces gebruiken, om toegang te krijgen, te kopiëren, te verwerven of te monitoren op een deel van de Site, of op enigerlei wijze te reproduceren of de navigatiestructuur of presentatie van de Site of enige Inhoud te omzeilen, om materiaal, documenten of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen op enigerlei wijze die niet opzettelijk via de Site beschikbaar is gesteld.

3. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot enig onderdeel of functie van de Site, of andere systemen of netwerken die zijn verbonden met de Site of een van onze servers, of tot een van de diensten die op of via de Site worden aangeboden, door wachtwoord “Mining” , hacken of andere onwettige middelen.

4. U mag de kwetsbaarheid van de Site of een netwerk dat is verbonden met de Site niet testen, scannen, onderzoeken, noch de beveiligings- of authenticatiemaatregelen op de Site of een netwerk dat met de Site verbonden is schenden.

5. U mag niet een “reverse-lookup” uitvoeren, traceren of proberen om informatie te traceren over enige andere gebruiker of bezoeker van de Site, of enige andere klant van ons, naar de bron, of de Site te bewerken of enige dienst of informatie die beschikbaar of aangeboden wordt door of via de Site , op enigerlei wijze waar het doel is om informatie te onthullen, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijke identificatie of informatie, anders dan uw eigen informatie, zoals bepaald door de Site.

6. U stemt ermee in dat u geen actie onderneemt die een onredelijke of onevenredig grote belasting oplegt aan de infrastructuur van de Site of onze systemen of netwerken, of aan systemen of netwerken die zijn verbonden met de Site.

7. U stemt ermee in geen apparaat, software of routine te gebruiken om de juiste werking van de Site of een transactie op de Site te verstoren of proberen te verstoren, of met het gebruik van de Site door anderen.

8. U mag geen headers vervalsen of andere identificaties manipuleren om de oorsprong te verhullen van een bericht of overdracht die u naar ons verstuurt op of via de Site of een dienst die op of via de Site wordt aangeboden. U mag niet pretenderen dat u iemand anders vertegenwoordigt, of zich voordoen als een andere persoon of entiteit.

9. U mag de Site of Inhoud niet gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze Gebruiksvoorwaarden, of om de uitvoering te vragen van illegale activiteiten of andere activiteiten die inbreuk maken op onze rechten of die van anderen.

10. De Site is alleen bedoeld voor gebruik door mensen die er binnen de EU toegang tot hebben. Als u ervoor kiest om de Site te openen vanaf locaties buiten de EU, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving waar deze van toepassing zijn.

11. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor:
(a) alle kosten en uitgaven die u oploopt met betrekking tot uw gebruik van de Site; en
(b) uw wachtwoord en andere accountgegevens vertrouwelijk houden.

12. Wij proberen de Site zo toegankelijk mogelijk te maken. Als u problemen ondervindt met het gebruik van de Site, neem dan contact met ons op via [email protected]ccapp.nl.

13. We kunnen uw toegang tot de Site voorkomen of opschorten als u niet voldoet aan een deel van deze Voorwaarden, enige voorwaarden of beleid waarnaar ze verwijzen of toepasselijke wetgeving.

C. Eigendom, gebruik en intellectuele eigendomsrechten

1. Deze Site en alle intellectuele eigendomsrechten daarin, inclusief maar niet beperkt tot Inhoud, zijn eigendom van ons, onze licentiegevers of beide (indien van toepassing). Wij en onze licentiegevers behouden al onze en hun rechten in elk intellectueel eigendom in verband met deze Voorwaarden. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij en zij eigenaren van hen blijven en vrij zijn om ze te gebruiken zoals wij en zij dit passend vinden. 

2. Niets in deze Voorwaarden verleent u wettelijke rechten op de Site anders dan nodig is om u in staat te stellen de Site rechtmatig te benaderen zoals beoogd en geautoriseerd door ons. U stemt ermee in om kennisgevingen op de website niet aan te passen, te omzeilen of te verwijderen (met inbegrip van kennisgevingen inzake intellectuele eigendom) en in het bijzonder in digitale rechten of andere beveiligingstechnologie die is ingebed of opgenomen in de Site. 

3. Handelsmerken: 

Hieronder volgen onze handelsmerken: 

Handelsmerken-CCapp-FlowTime

Andere handelsmerken en handelsnamen kunnen ook op deze Site worden gebruikt. Het gebruik van handelsmerken door u op de Site is ten strengste verboden, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft.

D. Het indienen van informatie op de Site 

1. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de Site veilig is, kunnen we de beveiliging van alle informatie die u aan ons verstrekt niet garanderen. Wij kunnen dus niet garanderen dat het vertrouwelijk blijft. Daarom mag u geen informatie die u als vertrouwelijk, commercieel gevoelige of waardevol aanmerkt op de Site indienen. Hoewel we uw feedback waarderen, stemt u ermee in geen Ongewenste Inzendingen te verzenden. 

2. We kunnen alle Ongewenste Inzendingen gebruiken op de Site (Houd er rekening mee dat we geen manier hebben om te weten of dergelijke informatie vertrouwelijk, commercieel gevoelig of waardevol is, omdat we de Site niet controleren op deze zaken). Daarom zijn we niet wettelijk verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van Ongewenste Inzendingen en zullen we niet wettelijk aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor het gebruik van dergelijke Ongewenste Inzendingen. 

E. Nauwkeurigheid van informatie en beschikbaarheid van de Site

1. Hoewel we ervoor proberen te zorgen dat de Site correct, actueel en vrij van bugs is, kunnen we niet garanderen dat dit zo zal zijn. Bovendien kunnen we niet garanderen dat de Site geschikt is voor welk doel dan ook. Het vertrouwen dat u op de informatie op deze Site plaatst is op eigen risico. 

2. We kunnen de werking van de Site op elk moment opschorten of beëindigen. 

3. Inhoud wordt uitsluitend verstrekt voor uw algemene informatiedoeleinden en om u te informeren over ons en onze producten en nieuws, functies, diensten en andere websites die van belang kunnen zijn. Het is geen technisch, financieel of juridisch advies of enige andere vorm van advies en mag niet worden gebruikt voor enige doeleinden. 

4. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de Site beschikbaar is voor uw gebruik, beloven we niet dat de Site te allen tijde beschikbaar is, noch beloven we het ononderbroken gebruik door u van de Site. 

F. Beperking van onze aansprakelijkheid

Met uitzondering van enige juridische verantwoordelijkheid die we niet in de wet kunnen uitsluiten (zoals voor overlijden of persoonlijk letsel), zijn wij wettelijk niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen. Deze uitsluiting omvat, maar is niet beperkt tot: 

(a) verliezen die: 

  1. niet voorzienbaar waren aan u en ons toen deze voorwaarden werden gevormd;of 
  2. die niet zijn veroorzaakt door een schending van onze kant

(b) bedrijfsverliezen; en 

(c) verliezen aan niet-consumenten. 

G. Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige schending van deze Voorwaarden veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere industriële geschillen; uitsplitsing van systemen of netwerktoegang; of overstroming, brand, explosie of ongeval. 

H. Rechten van derden 

Niemand anders dan een partij in deze Voorwaarden heeft het recht om een van deze Voorwaarden af te dwingen.

I. Geschillen 

1. We zullen proberen om eventuele geschillen met u snel en efficiënt op te lossen. 

2. Als u ontevreden bent over ons, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. 

3. Als u en wij een geschil niet kunnen oplossen via onze procedure voor klachtenafhandeling, zullen wij: 

(a) u laten weten dat we het geschil niet met u kunnen beslechten; en
(b) de noodzaak overwegen van een Alternatieve Geschillenbeslechting en geven u, indien nodig, informatie over een Alternatieve Geschillenbeslechtingsleverancier die wij gepast achten om uw klacht te behandelen. 

4. Indien u gerechtelijke procedures wenst te nemen, zullen de relevante rechtbanken van Nederland exclusief bevoegd zijn met betrekking tot deze Voorwaarden. 

5. De relevante Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze Voorwaarden.